Zasady programu

MIKRO GRANTY 2 edycja

Jakie są cele programu?

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
 • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
 • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie
  upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Skąd pochodzą środki finansowe?

Dysponentem funduszy jest Ministerstwo Sportu i Turystyki pochodzących ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), poprzez Operatora Krajowego Programu – Fundację Orły Sportu.

Dla kogo?

Mikro Granty 2 edycja przeznaczone są dla organizacji sportowych z całej Polski, których jednym z celów działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

Jakie są podstawowe założenia?

Przewidywane wsparcie jest nie większe niż 30 tys. zł na jedno zadanie, przy czym jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całości kosztów zadania.

Jakie inicjatywy są wspierane?

 • otwarte, ogólnodostępne zajęcia sportowe,
 • turnieje sportowe,
 • eventy,
 • konkursy,
 • i inne wydarzenia sportowe,

których uczestnikami są dzieci lub młodzież.

Na jakie cele można przeznaczyć środki?

W ramach wsparcia ze środków Programu Mikro Granty 2 edycja możliwe jest finansowanie:

 • zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (bez nagród i ubiorów) w wysokości nie większej niż 10% kosztów bezpośrednich,
 • wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu,
 • transportu, wyżywienia, zakwaterowania,
 • promocji przedsięwzięcia (dyplomy, medale, puchary), wsparcia logistycznego, działań marketingowych, usług wydawniczych,
 • obsługi sędziowskiej, technicznej, instruktorskiej i eksperckiej, informatycznej oraz medycznej.

Kiedy prowadzony jest nabór?

Nabór wniosków rozpoczyna się 13.09.2023r i trwa do 25.09.2023 r. do godz. 23.59.

Jaki jest termin realizacji zadań?

Zadania w ramach programu Mikro Granty 2 edycja realizowane są od od 1 lipca do 30 listopada 2023 r.
Szczegółowe warunki i kryteria udziału w Programie Mikro Granty 2 edycja znajdziesz w Regulaminie
x